Đội ngũ Nhân viên

TS. Trần Thị Minh Khánh

Phụ Trách Trung Tâm

Trình độ: Tiến sĩ ngôn ngữ Anh

Đại học Warwick- Vương Quốc Anh

Điện thoại: 0258 6262627

Email: khanhttm@ntu.edu.vn

Nguyễn Thị Diễm Hương

BP Tư Vấn - Đào Tạo

Trình độ: Cử nhân - Đại học sư phạm Huế

Điện thoại: 0979 792 278

Email: huongntd@ntu.edu.vn

Phan Thị Thanh Lan

BP Hành chính - Nhân sự

Trình độ: Cử nhân -  Đại học Nha Trang

Điện thoại: 0979 725 839

Email: lanptt@ntu.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc Tình

BP Kế toán

Trình độ: Cử nhân - Đại học Nha Trang

Điện thoại: 0399 204 159

Email: tinhntn@ntu.edu.vn