Đội ngũ Nhân viên

TS. Trần Thị Minh Khánh

Phụ Trách Trung Tâm

Trình độ: Tiến sĩ ngôn ngữ Anh

Đại học Warwick- Vương Quốc Anh

Điện thoại: 0258 6262627

Email: khanhttm@ntu.edu.vn