Lịch khai giảng dự kiến năm 2023

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
1
2
3 KHAI GIẢNG ĐỢT 1
(Thứ Hai)
4 KHAI GIẢNG ĐỢT 2
(Thứ Ba)
5 KHAI GIẢNG ĐỢT 1
(Thứ Hai)
6 KHAI GIẢNG ĐỢT 1
(Thứ Hai)
7 KHAI GIẢNG ĐỢT 2
(Thứ Ba)
8
9
10
11
12
13 KHAI GIẢNG ĐỢT 1
(Thứ Hai)
14
15
16
17 KHAI GIẢNG ĐỢT 3
(Thứ Hai)
18 KHAI GIẢNG ĐỢT 4
(Thứ Ba)
19
20
21
22 KHAI GIẢNG ĐỢT 1
(Thứ Hai)
23 KHAI GIẢNG ĐỢT 2
(Thứ Ba)
24
25
26 KHAI GIẢNG ĐỢT 2
(Thứ Hai)
27 KHAI GIẢNG ĐỢT 2
(Thứ Hai)
KHAI GIẢNG ĐỢT 3
(Thứ Ba)
28 KHAI GIẢNG ĐỢT 3
(Thứ Ba)
29 KHAI GIẢNG ĐỢT 3
(Thứ Hai)
30 KHAI GIẢNG ĐỢT 4
(Thứ Ba)
31
Ghi chú:

Nhấp vào ô nội dung để hiển thị chi tiết