Nhân sự

TS. Trần Thị Minh Khánh

Giám Đốc Trung Tâm - Phụ trách chuyên môn

Trình độ: Tiến sĩ 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học ứng dụng

Chức vụ: Giám Đốc - Phụ trách chuyên môn

Email: khanhttm@ntu.edu.vn